• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 1 rok


Adresaci studiów

Studia adresowane są do Absolwentów Uniwersytetu Kaliskiego (wcześniej Akademii Kaliskiej) oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z programowaniem oraz obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi technologiami obróbki skrawaniem, zwłaszcza osób, które są zatrudnione lub chcą podjąć pracę związaną z technologiami obróbki skrawaniem i chcą uzyskać kwalifikacje formalne umożliwiające podjęcie pracy w wyspecjalizowanym zakładzie pracy zajmującym się obróbką mechaniczną.

Na studia podyplomowe mogą być przyjęci kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujący się co najmniej tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera potwierdzonym odpowiednim dyplomem) i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.


Opis kierunku

Program studiów w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie adresowany jest do osób, które chcą posiąść umiejętność pisania programów i obsługi frezarek i tokarek CNC w zakresie wykonywania detali na podstawie dokumentacji technologicznej. Studia mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:

  • podstaw technologii skrawania,
  • identyfikacji dokumentacji technicznej i technologicznej,
  • projektowania procesu technologicznego oraz parametrów obróbki skrawaniem,
  • programowania obrabiarek CNC w językach Heidenhaina i Sinumerik,
  • obsługi obrabiarek CNC,
  • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

Cel studiów

Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z programowaniem i obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie.

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę niezbędną do zajmowania stanowisk w zakładach zajmujących się technologią obróbki skrawaniem oraz nowoczesną technologią CNC.

Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca wspomagania komputerowego projektowania i wytwarzania CAD/CAM, rysunku technicznego, podstaw obróbki skrawaniem, budowy i rodzajów narzędzi skrawających oraz systemów mocowań na obrabiarkach oraz metrologii warsztatowej.

Słuchacze nabędą podstawowe zdolności niezbędne dla rozwiązywania problemów związanych z obsługą i programowaniem obrabiarek CNC, czytaniem rysunku technicznego, odpowiednim doborem narzędzi skrawających i odpowiednim mocowaniem przedmiotu obrabianego oraz bardzo dzisiaj istotnym zagadnieniem jakim jest optymalizacja parametrów skrawających.

Specyfiką studiów podyplomowych „Programowanie i obsługa obrabiarek CNC” jest ścisłe powiązanie treści nauczania z potrzebami stanowisk pracy w różnych zakładach przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą obróbką skrawaniem i technologiami CNC, związanych z planowaną przez absolwentów karierą zawodową. Kształcenie uwzględnia w swoich treściach szerokie powiązania wiedzy z praktycznymi potrzebami stanowisk pracy – o które ubiegać się będą absolwenci.


Forma zakończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów, zdobycie 30 punktów ECTS oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.