• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 170h (+ 20h praktyk zawodowych)

Opiekun: dr hab. Katarzyna Sygit


Adresaci studiów

Studia adresowane są do Absolwentów Uniwersytetu Kaliskiego (dawniej PWSZ w Kaliszu) oraz osób zawodowo zajmujących się opieką społeczną nad osobami starszymi: pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej oraz zdrowotnej – zarówno pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów oraz innych osób zatrudnionych w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych, domach opieki mad osobami starszymi, miejskich i powiatowych ośrodkach pomocy społecznej a także pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej zajmujących się realizacją i projektowaniem instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi i polityki ludnościowej (w sektorze zdrowotnym i zabezpieczenia społecznego).


Cel studiów

Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z seniorem zarówno w trakcie sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania aktywizacji potencjału.

Słuchacze uzyskają wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych okresu późnej dorosłości, prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, podstaw żywienia w tym okresie, podstawowych zasad opieki i aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych. W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca prowadzenia zajęć aktywizujących twórcze myślenie oraz rozwój poznawczy seniorów.

Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie pracy z seniorem – zarówno w kontekście opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów. Do umiejętności tych należą między innymi: planowanie żywienia w okresie późnej dorosłości, wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie potencjału poznawczego (wraz z umiejętnością diagnozowania zasobów pamięciowych), planowanie zajęć z arteterapii, planowanie aktywności fizycznej w tym z wykorzystaniem tańca czy kinezygerontoprofilaktyki.