• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 2 semestry (190h)

Opiekun: dr Anna Matuszewska

Forma zajeć: wykłady, konwersatoria, warsztaty, ćwiczenia, samokształcenie, konsultacje, seminaria dyplomowe


Adresaci studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.


Opis kierunku

Studia podyplomowe „Kadry oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych o profilu praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest głównie w obszarze praktyk związanych z umiejętnościami wykonywania obowiązków z zakresu zagadnień kadrowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz.704 ze zm.) absolwent Studiów Podyplomowych „ Kadry i BHP” uzyskuje kwalifikacje:

  • starszego inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem odbycia co najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp,
  • starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem odbycia co najmniej 3-letniego staż pracy w służbie bhp,
  • głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem odbycia co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu Kadr i BHP. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji:

  • etatowego starszego inspektora;
  • specjalisty BHP ( osoba z rocznym stażem w służbie BHP);
  • pracownika, któremu w firmie do 100 pracowników powierzono nieetatowo wykonywanie zadań służby BHP.

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Uczestnicy studiów podyplomowych opanowują obszerną wiedzę dotyczącą spraw kadrowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie), do kadry kierowniczej, kandydatów na inspektorów i specjalistów BHP, pracodawców, którzy sami u siebie w firmie chcą wykonywać zadania służby BHP.