• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 2 semestry (200h)

Opiekun: dr Anna Matuszewska

Forma zajeć: wykłady, konwersatoria, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej


Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy.


Opis kierunku

Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Słuchacze studiów nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie kadrowym. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką procesu kadrowego oraz konkretnymi rozwiązaniami i rozstrzygnięciami prawnymi w zakresie prawa pracy, czasu pracy, płac, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zasiłków i ubezpieczeń społecznych, podatków itd. Blisko 60% zajęć to forma praktyczna, którą prowadzą wybitni specjaliści, właściciele biur rachunkowych. Pomysłem autorskim jest tzw. symulacyjne biuro rachunkowe, gdzie słuchacze w drugim semestrze mogą przećwiczyć zdobytą wiedzę.


Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.