• Kontrast
    • Czcionka

Czas trwania: 2 semestry (230h)


Adresaci studiów

Studia adresowane są dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia; pracowników administracji państwowej lub samorządowej, osób chcących rozszerzyć swoje uprawienia zawodowe o świadectwo charakterystyki energetycznej, pracowników organów państwowych lub firm prywatnych, którzy zajmują się termomodernizacją i zarządzaniem energią w budynku.

Wymagania wstępne – wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.


Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wiedzy związanej z wykonywaniem audytów i certyfikacji energetycznej budynków.

Dodatkowo studia podyplomowe przygotują uczestników do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Ukończenie studiów pozwala się ubiegać o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę, niezbędną do wykonywania audytu i charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów, słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu szeroko pojętego budownictwa oraz inżynierii środowiska.


Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu certyfikacji energetycznej oraz audytu.  Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania certyfikatu energetycznego.

Zakres: obejmuje zagadnienia związane z efektywnością energetyczną budynków, instalacji wewnętrznych, izolacyjności cieplnej,

Studia dedykowane osobom: inżynieria środowiska, budownictwo, zarządcy budynków, pracownikom administracji publicznej (wydział ochrony środowiska, inwestycji).


Forma zakończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich modułów, zdobycie 60 punktów ECTS oraz złożenie i obrona pracy końcowej.