• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: jednolite magisterskie

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • język polski
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo obejmuje kształcenie we wszystkich obszarach tradycyjnie łączonych z naukami prawnymi, tj. w obszarze szczegółowych nauk prawnych (m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne), ogólnych nauk o prawie (m.in. teoria i filozofia prawa) oraz nauk historycznoprawnych (m.in. prawo rzymskie).

Profil praktyczny proponowanych studiów determinuje przewidziane programem praktyki zawodowe, realizowane w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawniczych i w administracji publicznej.

Studenci prawa będą mieli możliwość wyboru modułu specjalnościowego: prawa sądowego lub prawa w administracji, obejmującego grupy przedmiotów istotnych ze względu na indywidualnie planowaną ścieżkę kariery prawniczej. Absolwent kierunku będzie miał możliwość przystąpienia do każdego z egzaminów na aplikacje prawnicze.

Wiedza, umiejętności i kompetencje, nabyte w trakcie jednolitych studiów prawniczych, wszechstronnie przygotowują nie tylko do dalszej kariery prawniczej, ale również do służby publicznej, pracy w administracji lub w biznesie.

Partnerzy kierunku

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
Urząd Miejski w Kaliszu
Starostwo Powiatowe w Kaliszu