• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.


Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz z wybranych dziedzin pielęgniarstwa specjalistycznego. Treści kształcenia objęte programem nauczania pozwalają przygotować studenta do wdrażania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wprowadzania ich do praktyki zawodowej. Przewidywane efekty kształcenia zapewniają nie tylko posługiwanie się wiedzą w konkretnym działaniu praktycznym, ale przede wszystkim holistyczne postrzeganie człowieka i jego problemów zdrowotnych. Absolwent studiów zostaje także wyposażony w umiejętności pozwalające mu na: prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, organizowanie pracy podwładnych i własnej, nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, opracowywanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Praca po studiach

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • zakłady opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
  • w organach administracji publicznej (nadzór nad ochroną zdrowia)
  • służby mundurowe (policja, wojsko, służba więzienna)
  • domy pomocy społecznej, żłobkach
  • w organach samorządu pielęgniarek i położnych