• Kontrast
  • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • matematyka
 • geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowi komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane w Uczelni, przez kadrę akademicką oraz  praktyków oraz poza nią w warunkach bliższych rzeczywistemu środowisku (6 miesięczna praktyka zawodowa, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria).

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzyma  ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Będzie przygotowany do analizowania  zjawisk związanych  z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, do rozwiązywania proste problemów zawodowych  oraz uczestnictwa  w pracy zespołowej, kierowania  małymi zespołami ludzkimi, komunikowania  się z otoczeniem.

Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowani są do pracy w jednostkach publicznych i prywatnych w sferze zapewnienia bezpieczeństwa. Sprawdzą się na stanowiskach związanych z organizacją działalności (Policja, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), w zespołach zarządzania kryzysowego występujących w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainteresowania na specjalistów ds.bezpieczeństwa w sektorze przedsiębiorstw.

Zdobędziesz kompetencje z:

 •  kierowania w sytuacjach kryzysowych,
 • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa w państwie,
 • zarządzania bezpieczeństwem przestrzeni lokalnych,
 • technik operacyjnych i interwencyjnych, technik samoobrony,
 • użytkowania broni.

Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący bezpieczeństwo wewnętrzne stać się mogą kierownikami średniego szczebla w strukturach administracji państwowej lub samorządowej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych.

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Dowodzenie.


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela

prof. dr hab. Jan Posobiec

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Wiesław Jaszczur

dr Paweł Kamiński

dr Roman Kaszubowski

dr Monika Majchrzak

dr Zofia Marciniak

dr Bogumiła Pawlaczyk

dr Norbert  Prusiński

dr Zuzanna Przyłuska

dr Wojciech Winkler

dr Sławomir Wronka