• Kontrast
  • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów.


Opis kierunku

Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu
w różnych grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu promocji zdrowia.


Praca po studiach

 • praca w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • w placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia
 • instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej
 • w dziennych placówkach opieki
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • sanatoriach
 • uzdrowiskach
 • organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, w placówkach kulturalnych)
 • w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku