• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka.


Opis kierunku

Przygotowywany program studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie ma na celu wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, w tym zagadnień: kierowanie i zarządzanie organizacją, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i innowacyjność. Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowe treści programowe są tak dobrane, że zapewnią absolwentom możliwość pełnienia funkcji kierowniczych i organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości oraz formy własności. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawienia.

Opracowany program studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie zapewni kształcenie studentów odpowiadające na główne potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakie przyjęto w Strategii Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej do 2030 roku. Z badań rynku wynika potrzeba kształcenia kierowników i specjalistów w zakresie organizacji produkcji, sprzedaży i ekonomistów, których brakuje w powiatach kaliskim, pleszewskim i ostrowskim. Ponadto, jak wynika z kluczowych kierunków działań na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, ważne jest promowanie i wspieranie zakładania własnych przedsiębiorstw oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu (IOB) i mobilizacja nauki i biznesu do współpracy. Absolwent tego kierunku będzie miał pogłębioną wiedzę związaną z zarządzaniem własną firmą jak i pracą w usługach doradczych dla biznesu.

Ukończenie studiów II stopnia na tym kierunku zapewni, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, znajomość metodologii badań naukowych w zakresie pozwalającym na kontynuowanie studiów oraz przygotowywanie dysertacji doktorskiej w ramach tworzonej szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.


Kadra

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Waldemar Ratajczak

prof. dr hab. Grzegorz Raubo

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

prof. dr hab. Maria Trojanek

dr hab. Helena Kościelniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Magdalena Kalisiak – Mędelska prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Andrzej Młodak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Zbigniew Staniek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Krzysztof  Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Jan Frąszczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Józef Kolański, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Andrzej Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Ludwiczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Maczasek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Tatiana Manasterska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Matuszewska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Aneta Pisarska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Izabela Rącka, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Beata Wenerska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Wojciech Bachor

dr Arkadiusz Derkacz

dr Edyta Kulawiecka

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Adam Plichta

dr Bartłomiej Spychalski dr Janusz Zawadzki