• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

⦁ dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
⦁ jeden język obcy nowożytny


Opis kierunku

Kierunek studiów Zarządzanie Kryzysowe obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu.
Uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Program kształcenia wyraźnie różni się od innych konkurencyjnych ofert uczelni z regionu Wielkopolski. Szczególnie korzystnie wyróżnia się wobec przygotowanej możliwości wyboru przedmiotów w poszczególnych modułach i dużej ilości godzin zajęć konwersatoryjnych w stosunku do wykładów.

Profil praktyczny studiów na kierunku zarządzanie kryzysowe oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane w Uczelni, przede wszystkim realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, lub praktyków wojskowych i cywilnych, jak i pracę Uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (6 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła dotyczy przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe otrzymujący tytuł licencjata, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, struktur obronności i bezpieczeństwa państwa) oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych.

Wiedza z zakresu wybranych dyscyplin nauk społecznych, a w tym praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, podziału władzy w państwie, oraz zadań i zasad funkcjonowania organów kierowania państwem, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pomoże w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze władzy organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Poprzez umiejętność analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego szczebla zarządzania lub zespołu w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia, będzie profesjonalnie przygotowany do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych.

Absolwent nabędzie również kwalifikacje pracy w zespole, niezbędne przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz dalszego samodzielnego rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy oraz uczenia się w ciągu całego życia.

Pozyskany tytuł zawodowy licencjata pozwoli również na kontynuację kształcenia na Uniwersytecie Kaliskim na studiach II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie i Dowodzenie


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela
prof. dr hab. Jan Posobiec
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Wiesław Jaszczur
dr Paweł Kamiński
dr Monika Majchrzak
dr Zofia Marciniak
dr Bogumiła Pawlaczyk
dr Norbert Prusiński
dr Zuzanna Przyłuska
dr Wojciech Winkler
dr Sławomir Wronka