• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i dowodzenie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne.


Opis kierunku

Kierunek studiów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska na wiedzę i praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko do zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi organizacji, analizy procesów gospodarczych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale także przygotowanie do działalności związanej z obronnością państwa, a zwłaszcza do organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Sektory administracji publicznej, samorządowej, gospodarczej i społecznej, a także sektor prywatny potrzebują wykwalifikowanych kadr do zarządzania poszczególnymi komórkami państwa w sytuacjach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia szkoleń z zakresu przygotowania obronnego instytucji, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych czy też zabezpieczenia działalności gospodarczej.

Studia odpowiadają także potrzebom podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz funkcjonariuszy służb państwowych odpowiedzialnych za obronę i bezpieczeństwo państwa.

Przykładowo absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie:

na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, wymagających kompetencji z zakresu zarządzania
w komórkach personalnych
w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, organizacjach państwowych i samorządowych, a ponadto w organizacjach gospodarczych


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko
prof. dr hab. Jan Posobiec
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Aneta Pisarska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Wiesław Jaszczur
dr Paweł Kamiński
dr Roman Kaszubowski
dr Monika Majchrzak
dr Zofia Marciniak
dr Bogumiła Pawlaczyk
dr Norbert Prusiński
dr Zuzanna Przyłuska
dr Wojciech Winkler
dr Sławomir Wronka