• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub innego kierunku w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.


Opis kierunku

Uczelnia proponuje odmienne wobec tradycji studia wychowania fizycznego łączące osobiste zainteresowania sportowe studenta z umiejętnościami zawodowymi pozwalającymi na wykonywanie zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i zdrowotnego we wszystkich placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu na podjęcie pracy w jednym z najbardziej istotnych obecnie obszarów zdrowia publicznego – we wszelkich miejscach edukacyjno – menedżerskich związanych z pokonywaniem dwóch zasadniczych dla człowieka XXI wieku czynników ryzyka zdrowotnego: hipokinezji i nadwagi.

Nasz absolwent pracujący jako nauczyciel w placówce oświatowej wypełnia model nowoczesnego nauczyciela, który swoim sposobem myślenia i przygotowaniem pedagogicznym nawiązuje do obecnych, zdecydowanie odmiennych pryncypiów kształcenia. Oznacza to, że nie ogranicza się do nadzoru nad rozwojem fizycznym uczniów, nie skupia się nadmiernie nad uzyskaniem określonych przejawów sprawności sportowej wybranej grupy uczniów, lecz potrafi dostrzec wychowanie fizyczne w perspektywie całożyciowych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych przeciętnego ucznia, a więc potrafi: tworzyć aktywny stosunek ucznia wobec potrzeb zdrowotnych i utylitarnych własnego ciała, wykorzystać proces wychowania fizycznego dla tworzenia wyróżnionych przez ustawodawcę pryncypiów kształcenia ogólnego (ważnych w przebiegu życia człowieka umiejętności psycho – społecznych).

Wszystko to razem powoduje, że absolwent przechodzi z pozycji nauczyciela ćwiczeń fizycznych na pozycję doradcy ucznia, przygotowując go do samodzielnej, całożyciowej dbałości o ciało. Potrafi równocześnie pokazać uczniowi znaczenie sportu, ćwiczeń fizycznych w szerszej perspektywie nie ograniczonej do sprawności fizycznej, wyniku sportowego czy konsumpcji widowiska sportowego.

Absolwent pracujący z osobami dorosłymi nie ogranicza się do roli instruktora ćwiczeń fizycznych (zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych), lecz potrafi pracować z osobą edukowaną w sposób, który pozwoli człowiekowi na samodzielne odkrycie i wypełnianie własnych potrzeb zdrowotnych na tle warunków życia i wpływu pracy zawodowej. Potrafi pełnić rolę doradcy człowieka dorosłego w zakresie wykorzystania środków kultury fizycznej dla pokonywania hipokinezji i nadwagi. Program studiów zapewnia równocześnie uzyskanie kwalifikacji menedżerskich pozwalających na wypełnianie roli animatora działań samorządowych skierowanych na tworzenie lokalnych środowisk sprzyjających zdrowiu. Kontynuacją zajęć na uczelni są indywidualnie zorganizowane praktyki zawodowe, nie ograniczone do placówek oświatowych, lecz w równym stopniu skierowane na zdobycie doświadczeń w pracy z osobami dorosłymi w ich środowisku życia.

Wypełnianie wyróżnionych wyżej ról wymaga posiadania adekwatnych kwalifikacji (interdyscyplinarnego przygotowania zawodowego). Z jednej strony solidnych studiów pedagogicznych opartych na wykorzystaniu niedyrektywnych koncepcji wychowania, co prowadzi do uzyskania przez edukatora umiejętności nawiązania interaktywnego kontaktu edukacyjnego, zarówno z uczniem w placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu w pracy z człowiekiem dorosłym (klientem). Z drugiej strony student otrzymuje równie solidne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat zarządzania w obszarze zdrowia publicznego. Taki, rozszerzony profil przygotowania nauczyciela wychowania fizycznego jest nowatorskim, wręcz rewolucyjnym podejściem wobec tego zawodu.

Kandydaci na studia na kierunku wychowanie fizyczne muszą wykazać się dobrą sprawnością fizyczną (w tym: umiejętnością pływania).


Praca po studiach

  • nauczyciel wychowania fizycznego przygotowanym zarówno do pracy w placówkach szkolnych, w podstawowym zakresie do pracy w sporcie kwalifikowanym jak i do szerszego wykorzystania swoich umiejętności na polu zdrowia publicznego
  • prowadzenie różnych form zajęć i poradnictwa w swoim gabinecie zdrowia czy odnowy biologicznej, a równocześnie posiada kwalifikacje menedżera zdrowia w środowisku lokalnym, dysponując wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie szerszej działalności prozdrowotnej w środowisku lokalnym
  • organizator w działaniach samorządowych, tych które dotyczą promocji zdrowia, jak i w równym stopniu może prowadzić własną działalność edukacyjno – usługowo – doradczą poprzez różne fitness kluby, siłownie, gabinety zdrowia, odnowy biologicznej, studia wellness czy Spa
  • organizacje sportowe jako: instruktor w wybranej przez siebie dyscypliny sportu, instruktor sportu niepełnosprawnych, instruktor odnowy biologicznej