• Kontrast
  • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne

Kryterium:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych chce mieć w swoim zespole terapeutę zajęciowego. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób starszych, pacjentów z demencją czy osób ze specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Praca terapeuty zajęciowego wiąże się z aktywnością, kreatywnością oraz z ciągłym rozwojem. Wymaga wiedzy i praktyki z zakresu nauk o zdrowiu.

Studia przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów.

Podstawowy walor programu stanowi zrównoważona kompozycja: wiedzy, umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie:

 • praktycznych umiejętności pozwalających wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego,
 • prowadzenia warsztatów terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych,
 • podejścia systemowego do problemu niepełnosprawności,
 • budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi,
 • posługiwania się technikami/metodami arteterapeutycznymi.