• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

Forma studiów: niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny
  • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Opis kierunku

Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej.

Czas trwania studiów jest uzależniony od rodzaju ukończonej szkoły medycznej. Program studiów został tak opracowany, aby dawał możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności dla uzyskania tytułu licencjata położnictwa.

Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych uzupełniających na i uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.


Praca po studiach

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i niestacjonarnego
  • w podstawowej opiece zdrowotnej
  • w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej