• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwo.


Opis kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku położnictwo.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych oraz położnictwa i ginekologii, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie opieki położniczej. Ponadto posiada umiejętność organizowania i nadzorowania opieki położniczej, w tym współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego, w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich)


Praca po studiach

  • praca w oddziałach szpitalnych (sala porodowa, oddział położniczy, ginekologiczny, patologii ciąży, ginekologii operacyjnej, ginekologii onkologicznej)
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej
  • szkoły rodzenia
  • żłobki
  • administracja samorządowa i państwowa