• Kontrast
  • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 semestry lub 3 semestry

Forma studiów: niestacjonarne

Kryterium:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Opis kierunku

Studia pomostowe to studia adresowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Treści programowe oraz założone efekty kształcenia pozwalają studentowi uzyskać objęty standardem zakres kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).


Praca po studiach

 • szpitale
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej
 • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych (policja, więziennictwo, wojsko)
 • w organach samorządu pielęgniarek i położnych