• Kontrast
    • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.


Opis kierunku

Studia magisterskie utrwalają i poszerzają wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej. Po skończeniu studiów na kierunku MECHANIKA i BUDOWA MASZYN (II stopień) na Uniwersytecie Kaliskim studenci otrzymują tytuł magistra, który otwiera drogę do pracy naukowej i zwiększa szansę absolwentom na znalezienie bardzo ciekawej pracy we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wymagana jest wiedza techniczna na najwyższym poziomie w zakresie:  systemów pomiarowych, zarządzania jakością, kontroli jakości, optymalizacji procesów i konstrukcji, monitorowania procesów produkcyjnych, diagnostyki maszyn, konstrukcji mechanicznych, utrzymania ruchu,  programowania obrabiarek i maszyn pomiarowych oraz innych zagadnień technicznych związanych z inżynierią mechaniczną .

Studia są realizowane w specjalności – Inżynieria Produkcji .
Współczesne zakłady przemysłowe, niezależnie od profilu produkcji, bazują na różnorodnych maszynach I urządzeniach, niejednokrotnie na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Do nadzoru I obsługi tego rodzaju urządzeń oraz linii produkcyjnych niezbędna jest wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie budowy, działania i eksploatacji różnorodnych maszyn i systemów sterowania oraz systemów pomiarowych jak również zarządzania nimi. Absolwent specjalności zdobywa wiedzę obejmującą podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do: projektowania, uruchamiania procesów obróbki i montażu oraz użytkowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zwłaszcza biorących bezpośredni udział w produkcji, włącznie z urządzeniami i maszynami pomiarowymi oraz towarzyszącej temu procesowi jakości produkcji.
Absolwenci Uniwersytetu Kaliskiego pracują w renomowanych firmach branży lotniczej, budowy maszyn, spożywczej, tytoniowej, górniczej, kolejowej, motoryzacyjnej, AGD i innych gałęziach przemysłu otrzymując bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. 

Praca po studiach

  • w zakładach przemysłowych regionu (w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach skupionych w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym)
  • w ośrodkach badawczych, na stanowiskach konstrukcyjno-projektowych
  • własna działalność, tak w sferze produkcyjnej, usługowej, jak i projektowej
  • praca na stanowiskach menedżerskich, jako specjalisty do spraw eksploatacji i diagnostyki, rzeczoznawstwa, czy eksperta naukowo-technicznego.