• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów: jednolite magisterskie

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne

Kryterium:

  • biologia – poziom rozszerzony (obowiązkowo)
  • jeden przedmiot z: chemia (poziom rozszerzony) lub matematyka (poziom rozszerzony) lub fizyka/fizyka z astronomią (poziom rozszerzony)

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe. Lekarz to nie tylko zawód prestiżowy, ale również cieszący się wielkim zaufaniem społecznym. Studia na kierunku lekarskim umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (np. kliniki, szpitale).

Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną czy patomorfologię oraz przedmioty kliniczne tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię czy pediatrię.

Absolwent kierunku lekarskiego:

• posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, odnoszącą się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego jako całości, w powiązaniu z patogenezą chorób,

• potrafi rozpoznać zmiany strukturalne i czynnościowe będące wyznacznikiem choroby, 

• zna epidemiologię i czynniki ryzyka oraz etiologię i naturalny przebieg chorób ostrych i przewlekłych,

• zna mechanizmy działania leków, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, objawy uboczne i interakcje lekowe, 

• posiada umiejętność rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy lekarza, ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa, posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego, a także przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia.

Po ukończeniu studiów absolwent, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu (PWZ), musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Wynik z LEK-u ma kluczowe znaczenie w rekrutacji na rezydenturę. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.