• Kontrast
    • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych, badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania technologii w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady, oczyszczających ścieki i pokrewnych, będą także przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania ochroną środowiska oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia są realizowane w dwóch specjalnościach:
Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Specjalność: WENTYLACJA, KILIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO
  Zdobędziesz kompetencje z:
• samodzielnego rozwiązywania problemów w sferach projektowania, technologii, eksploatacji, obsługi technicznej urządzeń,
• kierowania zespołami ludzkimi i zarządzania ochroną środowiska.
  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, projektowania i eksploatacji sieci i systemów powietrznych, wodnych i ściekowych są poszukiwanymi specjalistami chętnie zatrudnianymi przez firmy i instytucje z obszaru inżynierii środowiska.
  Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia Inżynierii środowiska na specjalności POWIETRZE, WODA i ŚCIEKI