• Kontrast
    • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.


Opis kierunku

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska, budownictwo oraz kierunków pokrewnych, posiadający tytuł inżyniera mogą ubiegać się o przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia, na kierunek inżynieria środowiska na specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI.

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Praca po studiach

  • w instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, związanych zarówno z różnymi dziedzinami gospodarki, jak i z różnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej,
  • w biurach projektów,
  • przedsiębiorstwach budowlanych,
  • urzędach państwowych i samorządowych,
  • jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i nim zarządzających.