• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: I stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Kierunek studiów geopolityka należy do dziedziny nauk społecznych. Studia na tym kierunku mają przynieść odpowiedź na pytanie, jaki jest związek między czynnikami geograficznymi, a rywalizacją polityczną państw o wpływy, władzę i zasoby. Jakie czynniki miały w historii ludzkości decydujący wpływ na narzucanie władzy politycznej nad przestrzenią. Jak sytuacja ekonomiczna państwa oraz zmiany polityczne i społeczne zachodzące w jego otoczeniu wpływają na bezpieczeństwo państwa. Geopolityka analizuje przyczyny powstawania i upadku państw, mocarstw i imperiów z uwzględnieniem czynników czasowo-przestrzennych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna podstawowe procesy społeczne i gospodarcze, zachodzące zarówno w państwie jak i poza jego granicami. Rozumie potrzebę uwzględniania czynników geograficznych w analizie bezpieczeństwa państwa oraz racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego dla celów ochrony infrastruktury krytycznej, Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować podstawowe dane o konfliktach na świecie, identyfikować ich przyczyny oraz oceniać sposoby ich rozwiązania.

Posiadając szeroką wiedzę o świecie, stosunkach międzynarodowych i społecznych, gospodarczych i militarnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa państwa absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, służbach mundurowych, w przedsiębiorstwach oraz korporacjach międzynarodowych.

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela
prof. dr hab. Jan Posobiec
prof. dr hab. Grzegorz Raubo
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
dr Wiesław Jaszczur
dr Paweł Kamiński
dr Bogumiła Pawlaczyk
dr Norbert  Prusiński
dr Zuzanna Przyłuska
dr Wojciech Winkler
dr Sławomir Wronka