• Kontrast
    • Czcionka

Wydział: Politechniczny

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Opis kierunku

Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku budownictwo przygotowani są do szeroko pojętej działalności gospodarczej związanej z budownictwem. Posiadają wiedzę zarówno w zakresie technologii materiałów budowlanych, jak i wykonywania robót oraz nowoczesnych technologii w budownictwie. Podczas studiów zdobywają umiejętność wykonywania podstawowych projektów (również przy zastosowaniu metod numerycznych) oraz wiedzę w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Nasi absolwenci sprawdzą się na stanowiskach związanych z organizacją i realizacją procesu budowlanego, jak również w biurach projektowych. Są poszukiwanymi specjalistami w nadzorach – w wydziałach budownictwa w jednostkach samorządowych, jak i inspektoratach nadzoru budowlanego. Ponadto absolwenci kierunku budownictwo mogą prowadzić własną działalności gospodarczą. Po odbyciu praktyki w budownictwie mogą ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia.

Zdobędziesz kompetencje z:

  • kierowania procesami technologicznymi na budowie,
  • wykonywania prac projektowych,
  • realizacji zadań nadzoru budowlanego zarówno w jednostkach samorządowych jak i inspektoratach nadzoru budowlanego,
  • zakładania i prowadzenia własnej firmy budowlanej lub w branży materiałów budowlanych.

Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Studiujący budownictwo stają się dobrymi kierownikami robót, czynnie uczestniczą w procesach projektowania i nadzoru robót. Posługują się szeroką wiedzą z zakresu materiałoznawstwa i technologii budowlanych jak i projektowania, posiadają również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych. Absolwenci kierunku budownictwo mogą ubiegać się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków.Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować na studiach II stopnia, na kierunkach Mechanika i budowa maszyn i Inżynieria środowiska.