• Kontrast
    • Czcionka

Wydział Nauk Społecznych

Poziom studiów: II stopnia

Język kształcenia: polski

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo narodowe mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie i dowodzenie lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie i dowodzenie.


Opis kierunku

Kierunek studiów należy do dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie. Obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, obronności, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu.

Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, jak i praktykę w środowisku pracy (3 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi, w tym: zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym).


Kadra

prof. dr hab. Piotr Dela

prof. dr hab. Grzegorz Raubo

prof. dr hab. Jan Posobiec

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Wiesław Jaszczur

dr Paweł Kamiński

dr Bogumiła Pawlaczyk

dr Norbert  Prusiński

dr Zuzanna Przyłuska

dr Wojciech Winkler

dr Sławomir Wronka