• Kontrast
    • Czcionka

Laboratoria

Praktycznie podchodzimy do swojej misji, a nasi studenci praktycznie podchodzą do swojej przyszłości. I to ze znakomitym skutkiem.
Wiedza połączona z doświadczeniem – na to stawiamy, bo jak inaczej przekonać się czy to zawód właśnie dla Ciebie?
Baza laboratoryjna Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oferuje studentom możliwość zdobycia umiejętności praktycznych i rozwija zainteresowania naukowe studentów. Razem z nami doświadczycie prawdziwej nauki, będziecie mogli wykazać się kreatywnością, szlifować umiejętność pracy zespołowej. Do Waszej dyspozycji oddajemy blisko setkę specjalistycznych urządzeń, pomocy naukowych, laboratoriów oraz specjalistycznych stanowisk.


Informacja o Uniwersytecie Kaliskim w tłumaczeniu na Polski Język Migowy

Link do filmu w serwisie YouTube.


Biblioteka

To nasza skarbnica wiedzy, która dała odpowiedzi na miliony pytań naszych studentów. Najcenniejszym towarem XXI wieku jest wiedza, a jeśli jest ona zebrana w jednym, powszechnie dostępnym dla studentów i bezpłatnym miejscu… czego chcieć więcej?

Biblioteka Uniwersytetu Kaliskiego zapewnia studentom dostęp do szerokiego arsenału książek i opracowań naukowych, pomocnych podczas całego cyklu kształcenia. Często aktualizowana baza pozycji literackich daje studentom dostęp do nowo opracowanych artykułów publikowanych przez najlepszych specjalistów.

140 tys.
woluminów bibliotecznych

182 tys.
książek i czasopism elektronicznych

409
tytułów prenumerowanych czasopism


Kadra

Utytułowani, z doświadczeniem naukowym i praktycznym – taka jest kadra naukowa Uniwersytetu Kaliskiego, nasz największy atut, bo to ludzie są u nas najważniejsi.


Ci, którzy wiedzę przekazują i ci, którzy ją dostają. Dzięki naszym wykładowcom co roku mury naszej uczelni opuszczają absolwenci dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

295
Wykładowców

43
Osoby posiadające tytuł naukowy profesora

55
Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego i doktora


Studia zagraniczne

Od 2004 roku Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zawarł blisko 120 umów z uczelniami zagranicznymi – w ramach programu Erasmus+ oraz innych porozumień bilateralnych. Uczelnia stale rozszerza swoją działalność w zakresie realizacji mobilności edukacyjnej, podejmując współpracę z uniwersytetami z Unii Europejskiej oraz spoza Europy.

Co roku, na semestr bądź rok studiów, do Uniwersytetu Kaliskiego przyjeżdża około 50 zagranicznych studentów z uczelni partnerskich.

Coraz popularniejsze stają się również przyjazdy studentów na praktyki.

Uczelnia gości rocznie około 50 zagranicznych pracowników naukowych i administracyjnych, którzy przyjeżdżają w celach dydaktycznych bądź szkoleniowych.

Wyjazdy studentów i pracowników oraz przyjazdy odbywają się w ramach dwóch projektów:

Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem Erasmus+ (projekty KA131)

Mobilność studentów i pracowników z krajami niestowarzyszonymi z programem Erasmus+ (projekty KA171)


Stypendia

Studenci Uniwersytetu Kaliskiego mają możliwość starania się o szeroki zakres stypendiów zapewnianych przez uczelnię w formie:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora
  • Zapomogi